Podmínky ochrany osobních údajůI. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Okrašlovací spolek Nový Hradec Králové, z.s. IČ 09607030 se sídlem Husova 2143/126b, Hradec Králové, 500 08, zapsaný na Krajském soudě v Hradci Králové, spisová značka L13552 (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  1. adresa: Husova 2143/126b, Hradec Králové, 500 08
  2. e-mail: osnhk@seznam.cz
  3. telefon: 725 679 900
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a vyplněním údajů na webu www.osnhk.cz nebo další komunikaci za účelem aktivního podílení na činnosti spolku.
  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. poštovní adresa
  4. telefon
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění spolupráce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší žádosti o přijetí mezi aktivní členy spolku správce a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; v registračním formuláři jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení žádosti (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění spolupráce, bez poskytnutí osobních údajů není možné spolupráci uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání informačních sdělení a činění dalších aktivit spojených s fungováním spolku správce.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem,
  2. nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování webových stránek (Webnode) a další služby v souvislosti s provozováním webu,
  3. zajišťující účetní a daňové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním registračního formuláře z webových stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2020.

2020 Sdružení občanů a přátel NHK | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!